Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществена консултация по проект на актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 за периода 2014 - 2020 г.

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (т.нар. Директива за местообитанията) задължава държавите-членки на ЕС да разработят Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД), която подлежи на актуализация в хода на нейното прилагане. НПРД е стратегически документ, предвиждащ необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейности за подобряване на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Тези финансови ресурси се осигуряват от различни източници: фондовете на ЕС, национален бюджет, други донорски програми. Целта на актуализацията на НПРД е да се направи междинен преглед на изпълнението на рамката, като на базата на резултатите от този преглед и разработеният Документ за целите на Натура 2000 да се актуализират приоритетите и мерките за защитените зони от Натура 2000 на национално и регионално ниво, както и да се актуализира и тяхното финансиране от различните източници.
За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.