Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество /Наредбата/ се издава на основание чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Необходимостта за извършване на изменение и допълнение към наредбата е продиктувано от  публикуваните през декември 2018 г. от Европейската комисия ревизирани Насоки за държавите членки относно оттеглени суми, събрани суми, подлежащи на събиране суми и неподлежащи на събиране суми, Насоки за държавите членки относно изготвянето, проверката и приемането на отчети, Насоки за държавите членки относно одита на отчетите и др. Необходимост от прецизиране на текстовете в Наредбата възникна и след приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. В допълнение, въз основа на натрупания опит, направена констатация от дирекция „Вътрешен одит" в МФ, възникнали въпроси по време на проведени в края на 2018 г. и началото на 2019 г. обучения и срещи на служители на Управляващите органи по Наредбата, както и представени казуси бяха прецизирани текстове с цел по-голяма яснота и коректност.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.