Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по ОПОС 2014-2020

Обществено обсъждане на проекти на документи по процедура "Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по ОПОС 2014-2020.

Краен срок за изпращане на становища и коментари: 3 октомври 2019 г.

Среща за обществено обсъждане на проектите на документи ще се проведе на 25 октомври 2019 г. в гр. София.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, структури на МЗХГ - Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, общини, структури на МОСВ, с изключение на дирекция "Национална служба за защита на природата".

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2824