Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Покана за участие в Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.


Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност,

чиито представители да участват в Тематичната работна група за разработване на 

Оперативна програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г.

 

МТИТС удължава до 04 октомври 2019 г. включително срока по процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Транспортна свързаност" 2021-2027 г. и кани организации, работещи в следните области:

 1. Равенството между мъжете и жените, недискриминация и равни възможности;
 2. Ссоциално включване и интегриране на маргинализираните групи;
 3. Екология;
 4. Образование, наука и култура;
 5. Местни инициативни групи и местни инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие";
 6. Транспортно планиране и развитие на транспортната система на страната;
 7. Развитие на железопътния транспорт;
 8. Развитие на автомобилния транспорт;
 9. Развитие на морския и речен транспорт;
 10. Сигурност и безопасност в транспорта;
 11. Информационни и комуникационни технологии в транспорта.

С пълния текст на поканата можете да се запознаете тук. Вижте и видеото, подготвено от програмата.