Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Околна среда" 2014-2020

Съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ПМС 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г." следва да публикува проект на планираните за обявяване процедури по програмата за 2020 г., с който може да се запознаете тук.

Коментари по проекта на индикативна годишна работна програма, може да изпращате на: programming@moew.government.bg в срок до 17:30 часа на 21 октомври 2020 г.

Подробности.