Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП „Региони в растеж" 2014-2020

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020 г. (ОПРР) изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 година. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2020 г. на ОПРР могат да бъдат представени в срок до 22 октомври 2019 г. на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg.

Проектът на ИГРП за 2020 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню ОП „Региони в растеж" 2014-2020", подменю „Индикативни програми 2014-2020".