Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Обществена консултация по промени в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

Проектът цели усъвършенстване на нормативната уредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението. Цели се създаване на съвет, съставен от служители на Министерството на вътрешните работи, който да подпомага министъра на вътрешните работи при изпълнение на дейността по управление на средствата от Фонда за безопасност на движението. С Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. е приет Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, с което е отменено Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата. В отмененото постановление беше предвидено, че председател на посочената комисия е министърът на вътрешните работи. След направените изменения, председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата е председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". В тази връзка, одобряването на план-програмата за разходите по фонда след обсъждане на заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, предвидено в Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, е нецелесъобразно и би създало практически затруднения пред министъра на вътрешните работи при изпълнение на дейностите по управление на фонда, възложени му от закона. Това обуславя необходимостта от създаването на нов механизъм за изпълнение на дейността по управление на средствата от фонда.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.