Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществено обсъждане на проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. на националните програми по Фонд „Убежище, миграция и интеграция" и Фонд „Вътрешна сигурност"

В съответствие с чл.6 на Постановление № 167 на Министерски съвет от 2016 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност" и по фонд „Убежище, миграция и интеграция" публикува за предварително обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми за 2020 г. Заинтересованите организации – държавни институции, неправителствени и международни организации и др. могат да представят своите бележки и предложения по публикуваните проекти в срок до 5 ноември 2019 г.

Бележките и предложенията следва да бъдат представени по електронна поща на електронен адрес – dmp@mvr.bg или по официален път на хартиен носител на адрес – дирекция „Международни проекти", ул. "Пьотр Паренсов" № 9, София 1000.

За повече информация.