Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда...

Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн, ДВ, бр. 54 от 2018 г., изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.).

В проекта на Постановление се предлагат актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и актуализиран списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година с включване на нови специалности съгласно определените критерии и изготвени с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, посоченото по-горе ПМС № 111 от 25.06.2018 г. и ПМС № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 г.

За повече информация, мнения и становища постете Портала за обществени консултации.