Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Проект на План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) е приета с Решение № 142 на Министерския съвет на 15 март 2019 г. Дългосрочната стратегическа цел по отношение на застаряването е насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

  • Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;
  • Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;
  • Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;
  • Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

Към всеки от приоритетите са разписани конкретни мерки, които ще бъдат проследявани чрез двугодишни планове и двугодишни отчети за изпълнение на Стратегията. Първият План обхваща периода 2019 – 2020 г., като представя оперативна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на предизвикателствата, породени от застаряването на населението.

Министерството на труда и социалната политика координира разработването на Плана за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), като прилага подход на максимално широко съгласуване. Проектът на План бе изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографски въпроси, доходи и жизнено равнище към министъра на труда и социалната политика, която е основен инструмент на националния механизъм за координация и мониторинг и в която участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

Мерките в Плана за 2019 - 2020 г. ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 2020 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.