Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Обществена консултация по проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за:

1. социални помощи;

2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия;

4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;

5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

7. издръжка на дейността на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства.        В тази връзка съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е регламентирано утвърждаването на методика за разпределение на средствата по ФСЗ от министъра на труда и социалната политика.

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на предложенията на работна група, създадена със заповед №РД01-582/11.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за прецизиране функциите и дейността на Фонд „Социална закрила".

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.