Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Обществна консултация на проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г.

Целите на предлаганата Концепция са повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказани, усъвършенстване на системата на наказанията и повишаване на общественото доверие в наказателния закон и наказателното правосъдие. Сред водещите принципи, залегнали в документа, са аргументираност, съвместимост и последователност на извършването на законодателни промени, съразмерност на наказанията, съответствие на правната уредба със задължителните за Република България стандарти според правото на Европейския съюз и международното право в наказателната област, повишаване на участието на пострадалите в наказателния процес и насърчаване на възстановителното правосъдие. Проектът на Концепцията е изработен от Министерството на правосъдието в изпълнение на проект „Нова концепция за наказателна политика" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление". Предвидено е провеждане на обществени консултации, както и обсъждане и приемане на проекта на Концепция на заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.