Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

През 2020 година ще се изпълняват 21 национални програми (НП) за развитие на образованието, като 4 от тях са изцяло нови – „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти", „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот", „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)"  и „Изграждане на училищна STEM среда".

В НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" също има нови моменти – ще се изпълняват два нови модула: „Библиотеките като образователна среда" и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". По програмата продължава финансирането на модулите „Модернизиране на системата на професионалното образование", „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка", „Подкрепа на целодневното обучение на учениците" и „Културните институции като образователна среда".

Надграждане с нови дейности има и в НП „Успяваме заедно" и „Роден език и култура зад граница". Първата ще се реализира посредством три модула, като новите дейности са обособени в два от модулите – „Иновативна детска градина" и „Обединени за качествено предучилищно образование".

В НП „Роден език и култура зад граница" са разработени и ще се изпълняват новите модули „Подкрепа за квалификация на учителите от българските неделни училища в чужбина" и „Партньорства".


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.