Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Приоритет 9 „Местно развитие" от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 има изключително териториална насоченост, като се следва т.нар. „place-based approach", в основата на който стои териториалната единица (локацията, мястото, районът) със своите специфични дадености и потребности. Основната цел на приоритета е възползването от и капитализирането на местните дадености и възможности при адресирането на специфичните местни нужди. При изпълнението на Приоритет 9 „Местно развитие" от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще се подкрепят инициативи на местната власт и местните общности и ще се разчита на партньорството с тях при осъществяването на поставените цели. В проекта на документа е предвидено неправителственият сектор и местните общности да бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните политики.

Повече информация на Портала за обществени консултации.