Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда имат за основна цел подобряване на адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда, достигнатото ниво на индустриалните отношения, социално-икономическите условия в страната и международните актове и стандарти. В тази връзка в законопроекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на:

  • социалния диалог и колективното трудово договаряне, включително и по отношение на отчитането на работното време и ограничаването на извънредния труд в отделните отрасли и браншове;
  • трудовите отношения с международен елемент, включително при командироване;
  • гарантиране в по-голяма степен на правата и интересите на страните по трудовото правоотношение, съобразно съвременните икономически условия и развитието на пазара на труда;
  • отстраняване на правно-технически несъответствия в отделни разпоредби;
  • контролна дейност относно спазването на трудовото законодателство.


Повече информация можете да намерите на Портала за обществени консултации.