Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18ПОКАНА към ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

До 14.07.2020 г. юридическите лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за включване на свои представители в състава на съвместните работни групи/съвместните програмни комитети (СРГ/СПК) за разработване на програмите ИНТЕРРЕГ, в които Република България ще участва за програмен период 2021 – 2027 г.

Кандидатстващите юридически лица трябва да извършват общественополезна дейност в една от следните сфери:
  • равенство между мъжете и жените, недискриминация и равни възможности;
  • социално включване и интегриране на маргинализирани групи;
  • екология;
  • образование, наука и култура
Те трябва да отговарят и на следните критерии:
  • да са регистрирани в съответния трансграничен район по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • да притежават опит в разработването/изпълнението/наблюдението или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз;
  • да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.

Вижте пълния текст на обявата на сайта на МРРБ.