Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн" 2021-2027 г.

До 16.07.2020 г. юридическите лица с нестопанска цел могат да кандидатстват за включване на свои представители в състава на съвместните работни групи/съвместните програмни комитети (СРГ/СПК) за разработване на програмите ИНТЕРРЕГ, в които Република България ще участва за програмен период 2021 – 2027 г. Поканата е към следните групи ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност:

  • организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • екологични организации;
  • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата

за участие в процедура за избор на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн" 2021-2027 г.

ЮЛНЦ за общественополезна дейност от посочените по-горе групи, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на следните общи критерии:

  • да са регистрирани в Североизточен или Югоизточен район от ниво 2, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
  • да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • да притежават опит в разработването/изпълнението/наблюдението или оценката на поне една стратегия/програма/политика или на поне един проект, съфинансиран със средства от Европейския съюз;
  • да не членуват в представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания.
Вижте пълния текст на обявата на сайта на МРРБ.