Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
23Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване на видовия състав, качеството на насажденията и тяхната механична стабилност, да се подпомогне процеса на трансформация на структурата в насажденията, в които протичат процеси на смяна на пионерни със сенкоиздръжливи видове и да се създадат условия за възстановяване на видове, чийто брой е незначителен в насаждението или вече не съществуват.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.