Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
18Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г. АКСУ е създадена като изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги. С Устройствения правилник се определя дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

 АКСУ ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със ЗСУ мониторинг на социалните услуги на национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите. Новата агенция има и функции, свързани с оказване на методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги и разработване на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършване на подбор на такива практики и предлагането им за утвърждаване на национално ниво. АКСУ ще лицензира частните доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място за проверка на посочени от кандидатите обстоятелства. Тя ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, в т.ч. и задължителна първа проверка на новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга (до 6 месеца от стартирането ѝ).


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.