Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Проект на Закон за българския жестов език

Проектът на Закона за българския жестов език е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и основната му цел е признаване на езиковия статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица на изразяване, на информация и на своя идентичност чрез българския жестов език.

Основните цели на закона са:

  • признаване на българския жестов език като естествен самостоятелен език;
  • осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица;
  • признаване на културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и формиране на нагласи за уважение към тях;
  • формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и за използване на българския жестов език с оглед осигуряване на равни възможности на глухите лица за тяхното пълноценно приобщаване и участие в обществения живот;
  • прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование;
  • подготовка на специалисти за обучение по български жестов език;
  • осигуряване на комуникация  с помощта на съвременните информационни технологии чрез българския жестов език.

В Закона са регламентирани правата и задълженията на образователните институции във връзка с глухите и сляпо-глухите деца и ученици за осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно степента на нарушението на зрението и/или на слуха в системата на предучилищното и училищното образование. Предвидена е възможност за глухите и сляпо-глухите деца за ранно въздействие и ранна подкрепа чрез българския жестов език. За родителите на глухи или сляпо-глухи деца са предвидени консултации, свързани с използването на българския жестов език, както и организиране и провеждане на обучения за тях.  

Предвидена е възможност и за използването и създаването на системи за комуникация, които произхождат от българския жестов език и подкрепят подходи на общуване, както и овладяване на други езикови компетентности.

В системата на предучилищното и училищното образование се предоставя възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет, както и за използването му в учебния процес съобразно потребностите на глухите и сляпо-глухите деца и ученици.

Също така е регламентирана възможност за използване на българския жестов език при текущите изпитвания и изпитите на глухите и сляпо-глухите ученици. Уредено е право на ползване на преводачески услуги на български жестов език за глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, както и възможност за осигуряване на  условия  за  подготовка  на  специалисти по български жестов език.

Проект на Закон за българския жестов език - аудио файл: https://youtu.be/RBwo2YjSRCU


Повече информация на Портала за обществени консултации.