Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

Размерите на таксите в проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги са определени при спазване на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 2012 г. За определяне на размера на таксите в проекта на акт социалните услуги са групирани според необходимото индикативно време за обработване на подадените заявления за издаване или подновяване на издаден лиценз от изпълнителния директор на АКСУ. Размерът на таксата ще бъде различен за различните социални услуги – между 50 и 100 лв.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.