Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ, Правилникът за прилагане на ЗСУ следва да бъде приет от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона. С предложения проект на правилник ще се гарантира както прилагането в цялост на ЗСУ, така и изпълнението на целите на закона.

Проектът на правилник урежда всички въпроси, за които има законова делегация в ЗСУ, а именно:

-  Редът за насочване за ползване на социални услуги и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа;

-  Редът за сътрудничеството между доставчиците на социални услуги при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа в случаите, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици;

-  Редът за координацията на изготвянето на съвместен план за предоставяне на подкрепа при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи;

-  Редът за управлението на случай при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи и при интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги от различни доставчици;

-  Редът за отказ по чл. 78, ал. 5 от ЗСУ;

-  Минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и продължаване;

-  Условията и редът за ползване на заместваща грижа;

-  Елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги и услугите, за които се разработва допълващ стандарт;

-  Начинът за формиране на размера на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;

-  Случаите, в които лицата не заплащат пълния размер на таксата за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет и социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, за които не се заплаща пълният размер на таксата от лицата, които ги ползват;

-  Редът за създаване на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и редът за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални услуги съгласно картата;

-  Редът за промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги, както и за прекратяване на предоставянето на социални услуги, създадени съгласно картата;

-  Редът за провеждане на общински конкурси за възлагане на предоставянето на социални услуги, основното съдържание на договорите за възлагане и критериите за оценка на изпълнението на договорите;

-  Основното съдържание на договора за публично-частно партньорство при смесено финансиране на социална услуга, която се предоставя от общината.

С проекта на ПМС се правят и необходимите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Повече подробности ще намерите на Портала за обществени консултации.