Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
30Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

С Наредбата ще се уредят:

  • Стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са определени съобразно различните групи длъжности.
  • Минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, са определени за всяка от групите длъжности в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата, установена за страната. Минималните размери са определени за всяка от социалните услуги съгласно ЗСУ, включително и за общодостъпните, както и за интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа по чл. 143 от ЗСУ.
  • Регламентира се, че минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, при намалено работно време съгласно Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, са като тези, които са предвидени за служителите, които работят при нормална продължителност на работното време.
  • Регламентирани са и стандарти за определяне на размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социалната услуга, в случаите на ръководство на две или повече самостоятелно предоставяни социални услуги и в случаите на комплексно предоставяне на услугите.
  • Регламентирано е също така, че размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по ръководство на социални услуги, не могат да надвишават с повече от 30 на сто размерите на възнагражденията на основните специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.
Можете да вземете участие в обществените консултации по проекта на наредбата до 31.10.2020 г.