Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Заложено е: Партньорство и съгласуваност - активно взаимодействие и синхронизиране между образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите училища, културните институции, научните организации, социалните партньори, работодателите и гражданското общество за постигане на целите, заложени в Стратегическата рамка;

В Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите е заложено: Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални партньори и неправителствени организации в подкрепа на извънкласните дейности;

В Цел 4.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации е заложено: Привличане на представители на висши училища, научни институти, социални партньори и неправителствени организации в подкрепа на извънкласните дейности;

Не се среща „граждаско образование" в текста.


Подробности ще намерите на Портала за обществени консултации.