Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя защитени зони за опазване на местообитанията от екологична мрежа "Натура 2000"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 33 броя защитени зони за опазване на местообитанията от екологична мрежа "Натура 2000" в цялата страна.

Крайниятсрок за изпращане на становища, предложения, възражения и коментари от заинтересовани физически и юридически лица е 11 март 2021 г. 

За повече подробности посетете:

>> Сайта на МОСВ 

>> Допълнителна справочна информация, която може да се ползва при формулиране на мнение, е достъпна в информационната система за защитените зони от "Натура 2000": http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites , както и чрез безплатна или платена справка в кадастрално-административната информационна система: https://kais.cadastre.bg/bg/Map .