Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.)

В Проекта се предвижда да се включат неправителствени организации в две дейности:

  • Подпомагане на дейността на военно-патриотичните съюзи и организации на запасни, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военно-пострадали и неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чрез финансиране на значими национални мероприятия в партньорство с Министерството на отбраната, съгласно разпоредбите и изискванията на Наредба № Н-12/17.07.2014 г. за условията и реда на предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
  • Финансиране на проекти на неправителствени организация на и за хората с увреждания за рехабилитация и интеграция за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания, вкл. хората с увреждания над 50-годишна възраст и тяхната интеграция в обществото.

До 15.04.2021 можете да се запознаете с проекта и да изпратите становище тук.