Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Проект на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2021 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2021 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. За част от дейностите по превенция и защита от домашно насилие като обучение, мониторинг, социално, психологическо и правно консултиране и други, съгласно чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, средствата за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел с тази насоченост се определят ежегодно по бюджета на Министерство на правосъдието (МП) за съответната година със Закона за държавния бюджет на Република България. Откриването на конкурсната процедура на МП е обвързано с приемането на Програмата за 2021 г., тъй като от заложените в нея дейности се избират приоритетните цели за финансиране, които се включват в насоките за кандидатстване с проекти от страна на неправителствените организации по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН.


НПО са изпълнители на:

  • „Предоставяне на целогодишна база на консултативни услуги за пострадали от домашно насилие, предоставяни от НПО."
  • Изготвяне и разпространение на независими мониторингови доклади от НПО на годишна база (тук конкретно испълнител е Анимус)
  • Провеждане на просветителна кампания, с жени посланички, по проблемите на домашното насилие, с оглед повишаване на информираността на населението. (испълнител е Фондация Анимус)
  • Провеждане на обучения за работа с деца свидетели и жертви на домашно насилие за мултидисциплинарните екипи в страната. (Сдружение ИСДП и Фондация „Асоциация Анимус")
  • Провеждане на обучение на полицейски служители за подобряване разпознаването и интервенциите при случаи на домашно насилие за областите София град, Сливен, Смолян и Силистра. (Фондация Анимус)
  • Предоставяне на специализирана иновативна услуга за деца преживели насилие (в т.ч. и домашно насилие) – Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила. (Изпълнител: фондация „Асоциация Анимус, сдружение ИСДП и УНИЦЕФ)
  • Разработване на „Мониторингова методология за оценка на политиките и институционалните практики във връзка с домашното насилие и насилието основано на пола в България". (Отговорен орган: Център за изследване на демокрацията и фондация „ПУЛС")

По много от другите мерки НПО са партньори.


За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.