Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

В Проекта се предвижда стимулиране на неправителствения сектор за създаване на условия за социално приобщаване на хората с увреждания, съгласно чл.10, ал.3,т.8 от ЗХУ.- Пълноправно включени хора с увреждания в обществото, чрез участието им в мероприятия, организирани от НПО.; Осигурени социални услуги в общността от НПО.

Уредените Проекта мерки, по които НПО са „отговорна институция," са - Предоставяне на подкрепа и закрила на пострадали от трафик на хора лица, съгласно изпълнението на ЗБТХ и НМН. ;  Провеждане на дейности по превенцията на трафика на хора, в т. ч. национални кампании, вкл. с фокус трафика на бременни жени с цел продажба на новороденото им. Дейности по превенция с фокус върху конкретни, уязвими групи; Развиване на доброволческата мрежа към МКБТХ и осъществяване на превенционни дейности сред ученици и младежи.; Провеждане на събития за надграждане на капацитета на специалистите, работещи в областта на противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.


>> За повече информация посетете Портала за обществени консултации.