Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Направени са следните предложения за промени:
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правото на предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка. Определянето на броя часове за лична помощ се основава на следните четири степени на зависимост от интензивна подкрепа:
1. първа степен на зависимост – до 15 часа месечно право на лична помощ;
2. втора степен на зависимост – до 42 часа месечно право на лична помощ;
3. трета степен на зависимост – до 84 часа месечно право на лична помощ;
4. четвърта степен на зависимост – до 168 часа месечно право на лична помощ.".
2. В основния текст на ал. 2 думата „затруднения" и наклонената черта преди нея се заличават.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„(1) Правото за предоставяне на лична помощ се осъществява при заявена потребност във формуляра за самооценка и в случай че:
1. човекът е с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. детето е с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 За повече информация посетете Портала за обществени консултации.