Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ

С разработването и приемането на Наредбата за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ ще бъдат съобразени съответните законови делегации, произтичащи от нормативната промяна на Закона за личната  помощ.Прецизирани са реда и процедурите по целесъобразното осъществяване на тази асистентска подкрепа със специален фокус към контролната дейност и извършването на наблюдение за качеството на прилагания механизъм. Налице е синхронизиране с изискванията на действащото законодателство в областта, съгласно последните законови промени. Очакваните резултати с приемането на проекта на Наредба е синхронизация в съществуващата правна уредба. По този начин ще се създаде адекватна подзаконова рамка за подпомагане на цялостния процес при прилагане на механизма лична помощ при оптимален ред и ясни правила, което да способства за ефективното изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ, осъществявана от Министерството на труда и социалната политика.


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.