English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

 
Проектът на Плана за действие е структуриран в 8 приоритетни области, съобразно приоритетите на Стратегията:
•    Устойчива интеграция на пазара на труда;
•    Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
•    Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
•    Достъпни и качествени социални и интегрирани услуги и интегрирана подкрепа;
•    Ефективна и целенасочена финансова и материална подкрепа;
•    Достъпна среда;
•    Подобряване на жилищните условия;
•    Работа в партньорство и прилагане на иновативни подходи при провеждане на интегрирани политики за социално включване и социални иновации.
В Проекта е включена дейност: „6.2.17. Проекти на неправителствени организации в областта на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания с цел: 3 600 хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция." За изпълнение на таз дейност е е предвидено финансиране:
За 2021 г.:
270 000 лв.;
За 2022 г.:
270 000 лв.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации