Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на образованието и науката организира обществени консултации на проекта на Програма „Образование" 2021-2027. Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерството на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/100164 и на интернет страницата на програмата ИА ОПНОИР -  http://opnoir.bg/.

На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование" 2021-2027, което ще се проведе на 28 юли 2021 г.

Проектът на Програма „Образование" 2021-2027 г. е разработен, отчитайки основните предизвикателства във всички етапи и степени на образование, като предвидените дейности за подкрепа са насочени към намаляване дела на преждевременно напусналите училище, по-пълно обхващане на децата в предучилищно и началния етап на училищното образование, подкрепа за личностно развитие, подкрепата върху деца и ученици от уязвими групи. Програмата ще подкрепи ефективното прилагане на компетентностния модел, дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и обучение; подкрепа за ученици с таланти от училища, разположени предимно в селски и градски сегрегирани райони; насърчаване създаването и прилагането на култура за иновации, иновативни детски градини и училища; подкрепа за утвърждаването на алтернативен достъп към учителската професия. Чрез предвидените дейности ще се подкрепя по-гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение, което адекватно отразява променящите се тенденции на пазара на труда, включително в развитието на дигитализацията и технологиите, бъдещето на професиите и тенденциите към зелена икономика и устойчиво развитие. Предвижда се подкрепа за повишаване на уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, преподавателите и образователните ръководители/мениджъри. В областта на висшето образование мерките са насочени към повишаване на обхвата и приложимостта на висшето образование и обвързване с потребностите на пазара на труда, студентски практики и развитие на предприемачески умения и преход към дуална система на обучение във висшето образование. Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища, включително повишаване на интереса и подобряване на условията за докторантски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

Програма „Образование" 2021-2027 г. съдържа четири приоритета:

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция"

Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието"

Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда"

Приоритет 4 „Техническа помощ"

Програма „Образование" 2021-2027 г. се съфинансира от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България, като планираното европейско финансиране по Програмата възлиза на 1 538 837 265 лв. от ЕСФ+.


За повече подробности, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.