English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за качеството на социалните услуги

 

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за качеството на социалните услуги. В проекта на наредба се определят стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и критериите за изпълнението на тези стандарти. Стандартите за качество са съобразени с вида на социалната услуга и специфичните потребности на потребителите на услугата. Стандартите са в три основни направления:

  • организация и управление на социалната услуга;
  • квалификация и професионално развитие на служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на социалната услуга;
  • ефективност на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им.

В стандартите за качество са включени и минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите служители, които осъществяват дейността по предоставяне на различните видове социални услуги, изискванията към осъществяваната от служителите дейност по предоставяне на различните видове социални услуги, както и задълженията на доставчиците на социални услуги за осигуряване на професионално и кариерно развитие на техните служители.

С проекта на Наредба за качеството на социалните услуги се уреждат и основните принципи, от които следва да се ръководят доставчиците на социални услуги при разработването на програмите за развитие на качеството на социалните услуги, които предоставят. Регламентират се методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните услуги от общините и другите доставчици на социални услуги, както и от Агенцията за качеството на социалните услуги. За първи път със Закона за социалните услуги се въведе контрол на ниво доставчик на социална услуга и на ниво община, като редът по който се извършва този контрол е определен в проекта на Наредба. Регламентира се и редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и ефективността на социалните услуги от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Подробности ще намерите на Портала за обществени консултации.