English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето

 

С проекта на Постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето с цел осигуряване на условия за ефективно функциониране на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 и качествено изпълнение на дейностите по чл. 68, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Предлага се функциите по осигуряването на Центъра за обаждания на Националната телефонна линия за деца с номер 116 111, да бъдат осъществявани като споделени услуги в системата на Министерството на труда и социалната политика. Служители от системата на Министерството на труда и социалната политика ще осъществяват 24-часово консултиране и приемане на сигнали за деца в риск чрез Центъра за обаждания на Националната телефонна линия за деца, а Държавната агенция за закрила на детето ще изпълнява функции по наблюдение и контрол на работата на Центъра за обаждания.

С промените в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето ще бъде осигурено поддържането на Националната телефонна линия за деца, ще бъдат подобрени координацията и взаимодействието между администрациите в системата на Министерството на труда и социалната политика при реализирането на политиките в областта на закрила на детето.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.