English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

 
Предлаганите изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост се налагат поради необходимостта от реализирането на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ/Плана) на Република България. Реформата има три водещи цели, които третират възможността за разрешаване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, регламентацията на професионалното управление и създаване на възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници, а не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“.

Със законопроекта се прецизират разпоредбите, уреждащи книгата за етажната собственост, въвеждат се разпоредби, предвиждащи възможност общото събрание да се провежда и онлайн, както и възможност за лицата, които не са успели да присъстват в него да гласуват определени решения чрез писмена декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя) или с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изпратена по електронната поща. Регламентира се дейността на лицата, упражняващи по занятие дейност по управление на етажна собственост, като се въвеждат кумулативни условия, при наличието на които ще могат да се вписват в публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и регистрацията в него ще бъде условие за упражняване на дейността.

Детайлизират се хипотезите относно разходите за управление и поддръжка на общи части на етажната собственост и се предвижда заплащането им независимо дали самостоятелният обект се обитава или не. Въвежда се задължителен избор на контролен съвет (контрольор). Детайлизират се и разпоредбите, касаещи дейността на управителния съвет (управителя) с цел повишаване на отчетността му, като се въвежда ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.