English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

 
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е разработен в изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000 към Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

За повече информация посететет Портала за обществени консултации.