English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Стратегия за биологичното разнообразие в Република България

 


Стратегията за биологичното разнообразие на Република България (СБРРБ) е основен стратегически документ, чрез който се определят средносрочните цели и приоритети, свързани с опазване на биологичното разнообразие на територията на страната. Тя има интегриран характер, който се обуславя от една страна от прякото въздействие на документа върху социално-икономическите процеси, протичащи в държавата, а от друга с необходимостта от реализацията на дейности в различните сектори на икономиката и обществото.

Като стратегически документ, СБРРБ се явява основния свързващ и координиращ елемент между действащите стратегическите планови документи на национално, регионално, областно и общинско ниво, които определят развитието на страната в средносрочен и дългосрочен план. Тя  надгражда, допълва и актуализира целите и задачите на предходната Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на биологичното разнообразие и идентифицираните потенциални заплахи и проблеми в средносрочен план.

Не на последно място СБРРБ се явява и основен референтен документ, определящ рамката за приоритетните действия и направления, свързани с опазване на биологичното разнообразие на България с хоризонт 2030 г. и след това. Към стратегията се изготвя Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси. Планът е разработен за период от 5 години, след което подлежи на актуализация (за следващия 5-годишен период), като включва мерките за постигане изпълнение на дефинираните в стратегията национални цели.

В настоящата стратегия са отразени всички основни ангажименти на страната ни като член на ЕС,в контекста на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., чиято основна задача е свързана с ограничаване на основните фактори, предизвикващи загуба на биологично разнообразие - промените в земеползването и мореползването, свръхексплоатацията на природни ресурси, климатичните промени, замърсяването, навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Подробности ще намерите на Портала за общекствени консултации.