English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.

 
Основната цел на националната стратегия е осигуряване провеждането на добре координирана горска политика. Тя е основополагащ документ, който задава визията и стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори при поддържане на устойчивост и конкурентоспособност на горския сектор, което е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селските райони.

Подробности и документи ще намерита на Портала за обществени консултации.