English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществена консултация на проектите на планове за управление на риска от наводнения

 

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 15 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища Проектите на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление.

Проектите на плановите документи са разработени в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.

Проектите на ПУРН са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваните проекти на ПУРН следва да бъдат изпращани поотделно за съответния район за басейново управление, на официалния адрес на Басейновата дирекция или по електронната поща.

БД „Дунавски район“ – Плевен, ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, e-mail: dunavbd@bddr.bg;

БД „Черноморски район“ - Варна, ул.„Александър Дякович" №33, e-mail: bdvarna@bsbd.bg;

БД „Източнобеломорски район“ – Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“35, п.к.307, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg и

БД „Западнобеломорски район“ – Благоевград, бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, e-mail: bdblg@wabd.bg).

Крайният срок за представяне на становища по проектите на ПУРН е 10.09.2023 г.

За повече информация посетете страницата на Министерство на околната среда и водите.