English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии
С предложените промени се цели:

1. Усъвършенстване на реда за извършване, приемане и утвърждаване на инвентаризацията на горските територии;

2. Подобряване на работата и дейностите изпълнявани в горските територии;

3. Внасяне на яснота и отстраняване на неточности в сега действащата наредба;

4. Създаване на предпоставки и възможност за промяна в горскостопанските програми, при установяване на съответната необходимост.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.