English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

 
С предложения законопроект се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (Директива 2012/13 ЕС). С тази директива се установяват правила относно правото на информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права в наказателното производство и относно обвинението срещу тях. От изключителна важност е редът и условията за задържане по съответните нормативни актове като Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция ,,Национална сигурност‘‘ да отчитат в пълна степен стандартите на Директива 2012/13 ЕС и да се въведат необходимите законодателни гаранции за защита на правата на задържаните лица.

За повече информация посетете Портала за обществени консултации.