English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на на Правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила“

 

С приетия през месец декември 2022 г. Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, в сила от 01.06.2023 г., се създадоха условия за предоставяне на по-добра социална подкрепа на уязвимите групи на обществото, което налага привеждане на разпоредбите на Правилника в съответствие с промените, които касаят дейността и организацията на ФСЗ

Част от промените, които налагат отменянето на досега действащия правилник и приемането на нов се отнасят да промяна на начина на предоставяне на социални помощи. Социалната подкрепа ще се отпуска чрез реализиране на целеви социални програми в подкрепа на лица и семейства от уязвими социални групи като редът за предоставянето й ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване на целевата програма.

За повече информация посетет Портала за обществени консултации.