English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Консултационен документ относно концепцията за Закон за доброволчеството

 

Консултационният документ е разработен във връзка с изпълнение на мярка 22.1.3 „Одобряване от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание на законопроект за доброволчеството" от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г.- декември 2024 г.).

Освен чрез изпращане на писмен материал, заинтересованите лица могат да участват в консултацията и като попълнят онлайн въпросник на български език: https://sprw.io/stt-tRrgs3hNunW2w1XTeo8F6M


За повече информация посетете Портала за обществени консултации.