English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Проект на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г.

 

Визията и стратегическите цели на Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2030 г. отчитат стратегическата рамка на глобално, европейско и национално ниво по отношение на политиката по здравеопазване и политиката в областта на електронното управление, както те са определени в посочените по-долу стратегически и програмни документи.

Адреси за изпращане на становища и предложения:

Lilyana.Marinova@mh.government.bg

aognianov@mh.government.bg


За повече информация посетете
Портала за обществени консултации.