English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени обсъждания на защитени зони от мрежата „Натура 2000"

 

Министерството на околната среда и водите обяви обществени обсъждания на проекти на 14 заповеди за обявяване и на 2 заповеди за промени на защитени зони за опазване на природните местообитания. Заинтересованите физически и юридически лица могат да представят писмени становища, възражения и предложения относно проектите в срок до 16 декември 2023 г.

За повече информация посетете интернет страница на Министерство на околната среда и водите.