Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, с които се въвежда регламентация на създаването на нов вид лечебно заведение, в което се изпълняват дейности от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия" - център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. С промени в двата закона се създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в организирани на функционален принцип в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия". В новият стандарт са отразени и промените в Закона за лечебните заведения и подзаконовите  нормативни актове, свързани с прецизиране на терминологията, с която се обозначава лечебната дейност, която не представлява активно лечение и с осигуряване на възможност за разкриване в лечебните заведения за болнична помощ на места за краткосрочен престой и за оказване на палиативни грижи. 

Коментари и мнения можете да изпращате до 31.10.2016 г.