English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2021-2027 г.

Срок за участие: до 02.03.2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на

Проект на Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.

Срок за участие: до 28.02.2022 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: до 02.01.2022 г.

Необходимостта от допълнение на Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия

Срок за участие: до 02.01.2022 г.

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на обществения ред при

Програма „Околна среда" 2021-2027 г., проект за изпращане в Европейската комисия

Срок за участие: от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г.

В изпълнение на чл. 15, ал. 1 на ПМС № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република

Проект на Стратегия за биологичното разнообразие на Република България

Срок за участие: до 06.11.2021 г.

На основание чл. 115, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, Министерството на околната среда и водите провежда

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта

Срок за участие: до 07.11.2021 г.

Консултативни органи в сферата на младежта вече съществуват в Република България и функционират успешно. Един от тях е

Проект на Програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Срок за участие: до 07.11.2021 г.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е създаден с Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета. Целта на

Обществено обсъждане на Проекта на методологията по операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Срок за участие: до 12.10.2021 г.

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с проекти, които насърчават младежи от уязвими

Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законадетлство"

Срок за участие: до 11.10.2021 г.

Съобщение за обществено обсъждане до 11.10.2021 г. на проект на насоки за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.025

Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език

Срок за участие: от 23.09.2021 г. до 25.10.2021 г.

С приемането на закона се поставя начало на нов подход към изучаването и развитието на българския жестов език и към все

Обществено обсъждане относно Четвъртия национален план в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Срок за участие: от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

В периода юли – август 2021 г. бяха събрани общо 35 предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за

Проект на Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете в Република България за 2020 г.

Срок за участие: от 25.08.2021 г. до 24.09.2021 г.

Изложени са извършените дейности и постигнатите резултати в петте приоритетни области на Националната стратегия за насърчаване

Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Срок за участие: от 19.08.2021 г. до 18.09.2021 г.

Относно социални предприятия проекта предвижда: „ПРЧР предоставя важна подкрепа с цел преодоляване на предизвикателствата,

ПМС за изменение и допълнение на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилаг

Срок за участие: от 26.08.2021 г. до 28.09.2021 г.

Причините, които налагат извършването на промени в Наредбата за отговорността и координацията на държавните органи,

Програма за храни и основно материално подпомагане е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

Срок за участие: до 12.08.2021 г.

До август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма за

Обществено обсъждане на Проект на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Срок за участие: до 12.08.2021 г.

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка за последната версия на проекта за Програма

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за приобщаващото образование

Срок за участие: от 29.07.2021 г. до 30.08.2021 г.

С проекта на акт се предлага изменение на Наредбата за приобщаващото образование, с което се осигурява нормативна възможност об

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 08.07.2021 г. до 09.08.2021 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на образованието и науката

Обществено обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство между България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027

Срок за участие: до 09.07.2021 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и

12345...31