Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Обществени консултации

31.07.2017
МОН публикува за публично осъждане проект на изменения в Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

Срок за участие: до 28 август 2017

Проектът на наредбата, както и мотивите можете да видите на страницата на Министерство на образованието в рубрика ...

21.07.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Срок за участие: до 17 август 2017

Урежда се правото на доброволеца за осигуряване в предвидените от закона рискове, като внасянето им остава като ...

06.07.2017
Проект на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Срок за участие: до 14 юли 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите своите писмени ...

05.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Турция 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

04.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Македония 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

04.07.2017
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег - ИПП" между България и Сърбия 2014-2020

Срок за участие: до 07 юли 2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по ...

27.06.2017
Консултационен документ относно концепцията на Закон за социалните услуги

Срок за участие: до 21 юли 2017

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари по концепция ...

27.06.2017
Проект на План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за периода 2017-2018 г.

Срок за участие: до 23 юли 2017

В проекта на План за действие за периода 2017-2018 г. са заложени конкретни мерки и дейности за изпълнение на ...

27.06.2017
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за храните

Срок за участие: до 23 юли 2017

В законопроекта сa регламентирани общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и ...

27.06.2017
Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Срок за участие: до 30 юни 2017

Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е политически документ, който формулира ...

15.06.2017
Проект на ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година

Срок за участие: до 19 юни 2017

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната ...

31.05.2017
Мнения за новия електронен портал на София

Срок за участие: до 17 юни 2017

От 2 април 2017 година Столична община пусна в експлоатация официален електронен портал на София. Уважаеми ...

16.05.2017
Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Срок за участие: до 28 май 2017

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2030 г. (НСУРТБ) е приета от ...

16.05.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.

Срок за участие: до 25 май 2017

Предложеният проект на устройствен правилник на Министерството забългарското председателство на Съвета на ...

16.05.2017
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: до 09 юни 2017

Предложението за приемане на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари се налага във връзка със съществените ...

10.05.2017
МОН публикува Проект на стандарт за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 29 май 2017

Министерство на образованието и науката публикува за публично обсъждане ДОС за финансиране на институциите в ...

27.04.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Срок за участие: до 19 май 2017

В съответствие с нормативните изисквания работна група извърши детайлен анализ на разходите, пряко свързани с ...

«    1  2  3  4  5  ... 10   »