Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

Обществени консултации

21.02.2017
Проект на Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Срок за участие: до 22 март 2017

С тази наредба се определят:1. минималните изисквания за изпълнение на длъжности от спортно-педагогическите ...

20.02.2017
Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Срок за участие: до 19 март 2017

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със ...

16.02.2017
Проект на Наредба за нормиране и заплащане на труда

Срок за участие: до 16 март 2017

На основание чл. 22, ал. 2, т. 18 от Закона за предучилищното и училищното образование държавният образователен ...

14.02.2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие "Единен системен оператор"

Срок за участие: до 13 март 2017

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и ...

08.02.2017
Обществено обсъждане на ЕК относно Европейския корпус на солидарността

Срок за участие: до 02 април 2017

Details6 February 2017 - 2 April 2017Policy areasEducation and training, Youth, Employment and social ...

08.02.2017
Второ обществено обсъждане на промени в Правилника за организация на дейността на общинско предприятие "Екоравновесие"

Срок за участие: до 05 март 2017

Изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие", ...

07.02.2017
Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Срок за участие: до 02 май 2017

(Бел.ред.) На вниманието на  НПО и експерти, работещи в сферата на земеделието, околната среда, ...

06.02.2017
Открита обществена консултация за междинната оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Срок за участие: до 05 май 2017

Целеви групи:Всички граждани и организации могат да участват в настоящата консултация. Особено ни интересуват ...

06.02.2017
Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи

Срок за участие: до 22 февруари 2017

С новата наредба се цели да бъде дадена цялостна уредба на реда за употреба на физическа сила и помощни средства ...

06.02.2017
Обществено обсъждане на промени в Устройствения правилник на Държавна агенция за защита на детето

Срок за участие: до 16 февруари 2017

Новата редакция на акта се налага от необходимостта за изменение на съществуващата функционална и организационна ...

31.01.2017
Обществено обсъждане на ЕК във връзка с оценката на програма "Творческа Европа"

Срок за участие: до 16 април 2017

Objective: The consultation aims to gather comments and perspectives on the relevance of the Creative Europe ...

25.01.2017
Обществено обсъждане на проект на условия за кандидатстване по процедура "Подкрепа за предприемачеството"

Срок за участие: до 31 януари 2017

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща ...

23.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № 7 за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 19 февруари 2017

Основните предложения за промени в Наредба № 7 от 2015 г. са свързани и произтичат от въвеждането на ново ...

18.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Наредба № І - 51 за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето

Срок за участие: до 16 февруари 2017

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата е да се създадат по-ефективни механизми за ...

16.01.2017
Обществено обсъждане на документацията за кандидатстване по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Румъния - България" 2014 - 2020 г.

Срок за участие: до 12 февруари 2017

Програмата Interreg V-A Румъния – България лансира за публична консултация Пакета с документи на кандидата за ...

12.01.2017
Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите

Срок за участие: до 10 февруари 2017

Обществено обсъждане на промени в Заповед № РД 09-98/26.02.2016 г. за въвеждане на забрана за извършване на ...

12.01.2017
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

Срок за участие: до 22 януари 2017

На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и  Правилата за ...

«    1  2  3  4  5  ... 9   »