Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

Обществени консултации

20.05.2020
Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт ...

20.05.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Срок за участие: от 20 май 2020 до 19 юни 2020

Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и предложените промени с ...

07.04.2020
Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Срок за участие: от 31 март 2020 до 22 април 2020

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно ...

07.04.2020
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 25 февруари 2020 до 23 април 2020

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на ...

10.03.2020
Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Срок за участие: от 27 февруари 2020 до 30 март 2020

През 2020 година ще се изпълняват 21 национални програми (НП) за развитие на образованието, като 4 от тях са ...

10.03.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Срок за участие: от 05 март 2020 до 04 април 2020

Предвижда се Съветът да консултира и подпомага Министерския съвет относно съвместяването на националните ...

28.02.2020
Доброволен национален преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие в Република България (2020 г.)

Срок за участие: от 20 февруари 2020 до 05 март 2020

Дневният ред за устойчиво развитие на ООН (https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300) представлява споделен ...

27.02.2020
Обществено обсъждане на изменение и допълнение в режимите на две защитени зони за опазване на дивите птици - „Шабленски езерен комплекс" и „Дуранкулашко езеро"

Срок за участие: от 26 февруари 2020 до 26 март 2020

Министерството на околната среда и водите съобщава, че: - съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона ...

21.02.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Срок за участие: от 04 февруари 2020 до 03 март 2020

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), няма да има нужда да подават заедно с годишния финансов отчет (ГФО) ...

12.02.2020
Обществена консултация по промени в Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"

Срок за участие: до 12 март 2020

Предлагат се промени в Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила" съгласно ...

12.02.2020
Обществена консултация по проект на Наредба за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности

Срок за участие: до 11 март 2020

С Наредбата се определя редът за извършване на идентификация на движимите културни ценности и воденето на ...

12.02.2020
Обществна консултация на проект на нова Концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г.

Срок за участие: до 09 март 2020

Целите на предлаганата Концепция са повишаване на ефективността на наказателната репресия, включително чрез ...

07.02.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

Срок за участие: от 07 февруари 2020 до 08 март 2020

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията ...

04.02.2020
Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания

Срок за участие: от 29 януари 2020 до 28 февруари 2020

Националната програма за заетост на хората с увреждания се изготвя съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората ...

04.02.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

Срок за участие: от 27 януари 2020 до 26 февруари 2020

Предложенията в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на  ...

04.02.2020
Обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района на Рила планина

Срок за участие: до 29 февруари 2020

Започва обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района ...

20.01.2020
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Срок за участие: от 17 януари 2020 до 17 февруари 2020

Предложеното Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ...

20.01.2020
Проект на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Срок за участие: от 15 януари 2020 до 17 февруари 2020

Действащата Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е с период на действие 2013-2025 г., ...

08.01.2020
Програма Интеррег Румъния-България 2021-2027 - анкета

Срок за участие: до 17 януари 2020

Обществена консултация за изработването на Програмата за сътрудничество "Интеррег V-A Румъния - ...

«    1  2  3  4  5  ... 26   »