Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

Обществени консултации

03.01.2017
Обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Срок за участие: до 14 януари 2017

Проект на Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО) е публикуван ...

28.12.2016
Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г.

Срок за участие: до 03 януари 2017

Обществено обсъждане на проект за бюджет на Столична община за 2017 г. Краен срок за изпращане на становища, ...

12.12.2016
МОН публикува проект за прием в 5-и клас за специализирани гимназии

Срок за участие: до 09 януари 2017

На сайта на Министерството на образованието и науката е публикуван за обществено обсъждане проект за постъпване ...

12.12.2016
Проект на ПМС за определяне линията на бедност за страната за 2017 г.

Срок за участие: до 22 декември 2016

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за ...

12.12.2016
Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Срок за участие: до 22 декември 2016

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал. ...

24.11.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Срок за участие: до 29 ноември 2016

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в ...

22.11.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: до 30 ноември 2016

МТСП публикува на сайта си предложения за промени в Кодекса на труда за почивните дни около официални ...

21.11.2016
ПМС за приемане на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ

Срок за участие: до 18 декември 2016

Министерският съвет подготви проект на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за ...

14.11.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Срок за участие: до 03 декември 2016

Измененията в Закона за електронното управление от 01.07.2016 налагат изменение на наредбите към него. ...

07.11.2016
Проекти на доклади за прилагане на Орхуската конвенция и на Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители

Срок за участие: до 02 декември 2016

Република България ратифицира Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на ...

31.10.2016
"Програма от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда" 2016-2021

Срок за участие: до 09 декември 2016

Басейнова дирекция "Черноморски район" приемастановища и коментари в срок до 09.12.2016 г. по общественото ...

28.10.2016
Планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 (ПУРБ)

Срок за участие: до 01 декември 2016

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на ...

28.10.2016
Консултации с обществеността на Екологична оценка на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения разработени от басейновите дирекции

Срок за участие: до 16 декември 2016

Във връзка с провеждане на консултация с обществеността по проектите на четирите плана за управление на ...

26.10.2016
Проект на РМС за приемане на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Срок за участие: до 27 октомври 2016

Основната цел на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2020 ...

26.10.2016
Проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Срок за участие: до 31 октомври 2016

Целта на предложения проект на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Центровете за комплексно ...

«   1 ... 17  18  19  20  21  22  23  ... 25   »