Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
15

Обществени консултации

26.10.2016
Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия”

Срок за участие: до 31 октомври 2016

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и ...

17.10.2016
Проект на Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Срок за участие: до 28 октомври 2016

С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на ...

17.10.2016
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Срок за участие: до 21 октомври 2016

Наредбата определя обхвата и методологията за извършване както на двата вида предварителна – частична ...

17.10.2016
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г.

Срок за участие: до 27 октомври 2016

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2016 г. са посочени ...

06.10.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Срок за участие: до 19 октомври 2016

Настоящият проект цели да усъвършенства нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, облекчаване ...

28.09.2016
Проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

Срок за участие: до 12 октомври 2016

Закриване на интернатите за деца-правонарушители и замяна на затвора за непълнолетни с нов вид възпитателни ...

16.09.2016
Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР е публикуван за обществено обсъждане

Срок за участие: до 04 октомври 2016

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/12.07.2016 г, УО на Оперативна програма развитие на човешките ресурси - ...

09.09.2016
Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: до 13 септември 2016

Разкриване на тайната на осиновяването, ограничаване на възможността за разсиновяване, облекчена процедура при ...

09.09.2016
Проект на РМС за приемане на план за управление на Природен парк “Българка”

Срок за участие: до 16 септември 2016

Природен парк "Българка" е защитена територия по смисъла на чл. 5, т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). ...

09.09.2016
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане прецизират реда за предоставяне на социални услуги

Срок за участие: до 21 септември 2016

След  приемане на промените в Закона за социалното подпомагане (ЗСП) през  януари 2016 г. ...

29.08.2016
ПРОЕКТ на Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Срок за участие: до 07 септември 2016

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образователни ...

26.08.2016
Обществено консултиране на Наредбата за приобщаващото образование

Срок за участие: до 01 септември 2016

Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране проекта на Наредба за ...

26.08.2016
Публикуван е за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на наред по подмярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони

Срок за участие: до 04 септември 2016

НИД Наредба №12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или ...

08.08.2016
"ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура „Развитие на социалното предприемачество"

Срок за участие: до 19 август 2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Ви кани да изпратите сво ...

19.07.2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Срок за участие: до 01 август 2016

Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е разработен ...

12.07.2016
Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

Срок за участие: до 29 юли 2016

Проектът на закона и мотивите можете да прочетете на Портала за обществени консултации.

12.07.2016
Законопроект за изменение и допълнение на закона за насърчаване на заетостта

Срок за участие: до 21 юли 2016

Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилна ...

30.06.2016
Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

Срок за участие: до 14 юли 2016

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона ...

29.06.2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 10а от Закона за хазарта

Срок за участие: до 04 юли 2016

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за ...

«   1 ... 18  19  20  21  22  23  24  ... 25   »