English   14171 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Срок за участие: от 18.07.2020 г. до 31.07.2020 г.

Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната празнота, обусловена от Решение

Проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Срок за участие: от 17.07.2020 г. до 31.07.2020 г.

С проекта се цели стопаните да бъдат компенсирани в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата стопанска година. По тази

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Срок за участие: до 09.08.2020 г.

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Срок за участие: до 07.08.2020 г.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с необходимостта

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 от 2011 г. за сечите в горите

Срок за участие: до 03.08.2020 г.

С предложените промени се очаква да се усъвършенства реда за провеждане на сечите в горите с цел подобряване на видовия

Проект на НИД на Наредба № Н-5 за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

Срок за участие: до 01.08.2020 г.

С проекта се създава подзаконова нормативна уредба за провежгдане на конкурси за предоставяне на творчески стипендии за

Процедура за избор на ЮЛНЦ за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

Срок за участие: от 06.07.2020 г. до 16.07.2020 г.

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиито представители да бъдат

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Срок за участие: от 30.06.2020 г. до 30.07.2020 г.

Със законопроекта се предлага изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. Киберпрестъпността е

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 19.06.2020 г. до 19.07.2020 г.

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и

Проект на Наредба за изискванията за дейността на здравните медиатори

Срок за участие: от 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г.

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за здравето. Съгласно цитираната разпоредба министърът на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Срок за участие: от 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г.

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

Срок за участие: от 12.06.2020 г. до 12.07.2020 г.

В проекта на Доклада са представени извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)

Срок за участие: от 27.05.2020 г. до 26.06.2020 г.

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за

Детайлизирана стратегия по Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 27.05.2020 г. до 09.06.2020 г.

Според проекта на стратегията основните цели в областта на спорта ще бъдат насочени към осигуряване на условия за физическа

Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Срок за участие: от 22.05.2020 г. до 05.06.2020 г.

Приоритет 9 „Местно развитие" от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 има изключително териториална насоченост,

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Срок за участие: от 20.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Причините, които налагат приемането на предложения проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт (ЗД на ЗСВ), са

Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Срок за участие: от 20.05.2020 г. до 19.06.2020 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, както и предложените промени с неговите заключителни

Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.

Срок за участие: от 31.03.2020 г. до 22.04.2020 г.

Повсеместното навлизане на цифровите технологии във всички сфери на обществения и стопански живот, известно като „цифрова транс

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Срок за участие: от 25.02.2020 г. до 23.04.2020 г.

С предложените изменения и допълнения се предлагат политики, насочени към въвеждане на задължителното предучилищно образование

1...34567...29