English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обществени консултации

 

Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Срок за участие: до 14.12.2020 г.

Проектът на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) представя основните

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

Срок за участие: до 13.12.2020 г.

С предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗДет.) се цели синхронизирането му с

Покана за участие в обществено обсъждане на проект на заповед за въвеждане на забрана за улов на есетровите видове риба: руска есетра, чига, пъструга, моруна, в българската част на река Дунав и Черно море

Срок за участие: до 10.12.2020 г.

Есетровите риби са едни от най-застрашените видове в света, като причините за тяхното намаляване и изчезване са антропогенни и

Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България - октомври 2020 г.

Срок за участие: до 29.11.2020 г.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС" (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване

Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г.

Срок за участие: от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г.

Проектът на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030)

Обществена консултация на промени в Правилника за вписванията на недвижими имоти и тежести, по повод въвеждане на електронно правосъдие и електронно правителство

Срок за участие: от 05.11.2020 г. до 07.12.2020 г.

Министерството на правосъдието предлага изменения в Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския

Обществена консултация на промени в Гражданско-процесуалния кодекс, по повод въвеждане на електронно правосъдие

Срок за участие: от 05.11.2020 г. до 19.11.2020 г.

Продължаването на реформата на съдебната система е безусловно свързано с въвеждането на електронното правосъдие.Със Закона за

Публично обсъждане на Проекта на споразумение за партньорство на Република България 2021-2027 г.

Срок за участие: до 30.11.2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от

Публично обсъждане на проекта на споразумение за партньорство на Република България за 2021-2027

Срок за участие: от 16.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от

Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г.

Срок за участие: до 11.11.2020 г.

Проект на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. Визията на Националната стратегия за хората с увреждания

Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Срок за участие: от 16.10.2020 г. до 16.11.2020 г.

Документът определя визията и целта на политика, за чието изпълнение очертава ключови действия в пет приоритетни области.

Проект на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет

Срок за участие: до 31.10.2020 г.

С Наредбата ще се уредят: Стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални

Обществено обсъждане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (29.09.2020-28.10.2020)

Срок за участие: от 29.09.2020 г. до 28.10.2020 г.

Месечна финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания

Срок за участие: от 29.09.2020 г. до 28.10.2020 г.

Предлаганата нормативна промяна на Закона за хората с увреждания ще доведе до:Прецизиране на действащите разпоредби с оглед

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на петдесет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Срок за участие: от 25.09.2020 г. до 25.10.2020 г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Срок за участие: от 21.09.2020 г. до 21.10.2020 г.

Във връзка с промените в ЗПУО и предвидените нови правомощия на Министърът на образованието и науката за контрол над

Проект на Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021-2027 година

Срок за участие: от 18.09.2020 г. до 18.10.2020 г.

Проектът на Национална стратегия очертава целите и дейностите на компетентните национални власти в Република България в

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности 2021 – 2022 г.

Срок за участие: от 17.09.2020 г. до 18.10.2020 г.

В проекта се предвижда засилено взаимодействие с неправителствения сектор за постигане на следните цели:- Обединяване на

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Срок за участие: от 25.08.2020 г. до 24.09.2020 г.

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпо

1...34567...31